Результати моніторингу якості освіти

За результатами моніторингу, проведеного у січні місяці, кількість дітей в І молодших групах № 1, № 2:

• із високим рівнем розвитку становить 0 % (на початок навчального року дітей-0%);

• із достатнім рівнем розвитку становить 32% (кількість дітей збільшилась на 5 % в порівнянні з початком навчального року);

• із середнім -62% (кількість дітей зменшилась на 5 %);

• із низьким – 6% (на початок навчального року кількість становила 6%)

Рівень компетентності за розділами освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» переважно відповідає в І молодшій групі № 1 середнім показникам (окрім розділу «Гра дитини» -достатній рівень).

Аналізуючи освітню лінію «Мовлення дитини», зроблено висновок, що діти в неповній мірі оволоділи правильною вимовою всіх звуків, мовними та немовними засобами виразності.

Словниковий запас недостатній, особливо діти відчувають труднощі у визначенні ознак, якостей, властивостей предметів, вживанні узагальнювальних слів.

Граматичну компетенцію сформовано ще не в повній мірі, а саме узгодження слів в реченні в роді, числі та відмінку, вживання дієслів зі змінами приголосних в основі, вживання присвійних прикметників тощо.

Діалогічну та монологічну компетенцію сформовано недостатньо.

В освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» особливо діти відчувають труднощі за такими критеріями- називання геометричних форм предметів, групування предметів за істотними відмінностями та за двома заданими сенсорними ознаками- величиною і формою.

В освітній лінії «Дитина у світі мистецтва» діти ще відчувають труднощі у відтворенні та розігруванні знайомих казок, віршів, забавлянок.

В освітній лінії «Дитина в природному довкіллі» ще не в повній мірі сформовано компетенцію дітей з таких питань: знання рослин ( дерева, кущі, трави, овочі, фрукти), знання та вміння розрізняти свійських та диких тварин, птахів.

В освітній лінії «Дитина в соціумі» малята недостатньо володіють вмінням розрізняти та називати риси характеру поведінки, не в повній мірі володіють навичками безпечної поведінки. Дітки в певній мірі знають ввічливі слова, але недостатньо використовують їх у повсякденні.

В освітній лінії «Особистість дитини» діти у малят ще недостатньо сформовано здоров’язбережувальна компетентність, а саме: знання про гігієну тіла, уявлення про частини тіла та їх призначення, уявлення про статеву належність, знання про небезпечні предмети, знання про ознаки здорової та хворої людини, чинники, які сприяють збереженню здоров’я.

В І молодшій групі № 2 рівень досягнень дітей за освітніми лініями «Гра дитини», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина у природному довкіллі»-достатній.

В інших освітніх лініях («Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі» , «Мовлення дитини»)-середній рівень.

Особливо потребує удосконалення організація роботи з таких питань:

- за освітньою лінією «Особистість дитини»: удосконалення знань дітей про гігієну тіла, основні частини тіла та їх призначення, елементарні основи безпечної поведінки в побуті , на вулиці, у транспорті та формування здоров’язбережувальної компетентності;

- за освітньою лінією «Дитина в соціумі»- розширення знань дитини про самого себе, закріплення вміння орієнтуватися у віці людей , статевій належності, формування навичок самообслуговування.

- за освітньою лінією «Мовлення дитини»- виховання звукової культури мовлення, збагачення словника іменниками, прикметниками, дієсловами, формування граматичної, діалогічної та монологічної компетенції;

- за освітньою лінією «Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі»- удосконалення знань про геометричні фігури, умінь групувати предмети за двома заданими сенсорними ознаками, закріплення знань про кольори спектра, удосконалення знань про поняття (один, багато, мало)


В групах дітей молодшого дошкільного віку № 7, № 9 кількість малят:

• із високим рівнем компетентності становить 8 %;(на початку року не було виявлено);

• із достатнім - 67% (кількість дітей збільшилась на 60 %);

• із середнім- 22% (зменшилась на 64% в порівнянні з початком навчального року);

• із низьким рівнем становить 3 % (зменшилась на 4 %).

Рівень досягнень дітей ІІ молодшої групи № 7 відповідає достатнім показникам за освітніми лініями.

В ІІ молодшій групі № 7 слід покращити роботу з освітніх ліній «Мовлення дитини» , «Дитина у світі мистецтва», «Гра дитини» (в цілому показники компетентності за зазначеними освітніми лініями відповідають достатньому рівню, проте це нижчі показники серед показників за іншими освітніми лініями).

Тож, особливу увагу слід приділити:

- в освітній лінії «Мовлення дитини»- вихованню звукової культури мовлення, поповненню словника дітей різними частинами мови, узагальнюючими словами, образними виразами, порівняннями тощо, формуванню вміння будувати складні речення, вживати кличну форму, розвитку монологічного та діалогічного мовлення.

- в освітній лінії «Дитина у світі мистецтва»- удосконаленню вміння розрізняти жанри творів, декламувати вивченні вірші, називати свою адресу, імена по-батькові батьків; закріпленню вміння володіти різними техніками зображувальної діяльності.

- в освітній лінії «Гра дитини»- удосконаленню вміння дітей творчо відображати діяльність і взаємини дорослих у грі, дотримуватися рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування у процесі гри.

Рівень досягнень дітей ІІ молодшої групи № 9 за освітньою лінією «Дитина у світі мистецтва»- високий рівень досягнень дітей, за освітніми лініями «Особистість дитини», «Гра дитини», « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі»- достатній рівень, за освітньою лінією «Мовлення дитини»- середній рівень.

Тож, особливо слід покращити роботу з освітньої лінії «Мовлення дитини» - діти відчувають труднощі у визначенні першого звука у слові, виокремленні та інтонуванні звуків, що частіше повторюються у словах тощо; у дітей недостатньо сформовано вміння використовувати різні частини мови , узальнювальні слова, образні вирази у різних ситуаціях. У дошкільнят також недостатньо розвинуте монологічне та діалогічне мовлення.

В освітній лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» покращити знання дітей з таких питань: порівняння величин предметів, орієнтування в частинах доби, порівняння геометричних фігур між собою, порівняння чисельності множин накладанням та прикладанням.

В освітній лінії «Гра дитини» діти не проявляють творчість під час сюжетно-рольових ігор, ігор з різними видами іграшок, а також недостатньо дотримуються ігрового партнерства.


У групах дітей середнього дошкільного віку № 5,№ 6 кількість дітей :

• із високим рівнем розвитку 23%( збільшилась на 15 %);

• із достатнім - 55% (збільшилась на 33 % в порівнянні з початком навчального року);

• із середнім - 21% (зменшилась на 47 %);

• із низьким- 1% (зменшилась на 1%).

Рівень компетентності дітей за освітніми лініями в середній групі № 5 відповідає достатнім показникам.

В даній групі найнижчий серед інших показник за освітніми лініями « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі мистецтва», «Мовлення дитини».

В освітній лінії « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» діти відчувають труднощі в порівнянні геометричних фігур між собою, лічбі порядковою лічбою.

В освітній лінії «Дитина у світі мистецтва» дошкільнята відчувають труднощі щодо пригадування назв та авторів художніх творів, висловлювання власного ставлення до твору, оцінювання поведінки персонажів.

В освітній лінії «Мовлення дитини»

У дітей ще в неповній мірі сформовано вміння частково робити звуковий аналіз. У дошкільнят також недостатньо розвинуте монологічне та діалогічне мовлення.

В середній групі № 6 рівень досягнень дітей за освітньою лінією «Дитина у світі мистецтва»- високий, за усіма останніми лініями- достатній рівень.

В освітній лінії «Дитина в природному довкіллі» потребують особливої уваги такі питання : формування елементарних знань дітей про Космос, Сонячну систему.

В освітній лінії «Дитина в соціумі» належну увагу слід приділити морально-етичному вихованню.

В освітній лінії «Мовлення дитини» діти в недостатній мірі володіють вмінням частково робити звуковий аналіз слів. У малят недостатньо сформовано граматичну компетентність: узгодження слів в роді , числі та відмінку, вживання різних типів речень. Дошкільнята не в повній мірі володіють навичками інтонаційної виразності мовлення.

Рівень досягнень дітей старшого дошкільного віку становить:

• 43 % дітей мають високий рівень розвитку (збільшилась на 31 %);

• 44% дітей мають достатній рівень розвитку, що на 15% менше в порівнянні з початком навчального року ;

• 11% дітей мають середній рівень розвитку, що на 10 % менше в порівнянні з вереснем місяцем;

• дітей із низьким рівнем розвитку становить 2 %

Вивчення показників компетентності за освітніми лініями показало, що рівень досягнень дітей :

- в старшій групі № 3 відповідає високим показникам. На достатньому рівні освітні напрями «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- в старшій групі № 4- рівень досягнень дітей відповідає достатнім показникам, за освітньою лінією «Дитина в соціумі»- високий рівень;

- в старшій групі № 8 – рівень досягнень дітей відповідає достатнім показникам, за освітнім напрямом «Гра дитини»- високий рівень.

Отже, в старших групах № 3 , № 4, № 8 потребує удосконалення робота з освітньої лінії «Мовлення дитини», особливо з таких напрямків як виховання звукової культури мовлення, формування діалогічної та монологічної компетенцій.

В освітній лінії «Дитина у світі культури» дошкільнята в недостатній мірі творчо застосовують художньо-мовленнєвий досвід у театралізації гри, сценки, казки, творів інших літературних жанрів. Слід продовжувати працювати над інтонаційною виразністю мовлення під час декламування віршів, переказу казок, інсценування на розвагах, святах тощо.

В освітній лінії «Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі» діти ще відчувають труднощі щодо визначення кількісного складу числа із двох менших, вирішенні прикладів, розв’язуванні задач, зменшення або збільшення числа на кілька одиниць. Також діти в недостатній мірі оперують математичними термінами.