Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова

освітні лінії:

 • "Особистість дитини”

 • "Дитина в соціумі”

 • "Дитина в природному довкіллі”

 • "Дитина в світі культури"

 • "Гра дитини”

 • "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

 • "Мовлення дитини”

Варіативна складова

 • "Комп'ютерна грамота”

 • "Іноземна мова”

 • "Хореографія”

 • "Шахи”

Засади нового Базового компонента

 • Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

 • Збереження дитячої субкультури;

 • Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

 • Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Засади нового Базового компонента:

 • Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

 • Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Засади нового Базового компонента:

 • Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

 • Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

 • Формування позитивного образу "Я”, створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

 • Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:

 • Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :

 • Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:

 • Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:

 • Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

 • Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;

 • Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

 • Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.